Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

osha

my-wanton-self:

Doggo: 8   Sea lions: 0

Attitude counts for everything.

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viailovegreen ilovegreen
osha
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
osha
7387 f993 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viailovegreen ilovegreen
osha
6354 894a 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
osha
5011 614a 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viailovegreen ilovegreen
osha
5219 83a3 500
Reposted fromkaiee kaiee viailovegreen ilovegreen
osha
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viaKing-Karl King-Karl

February 01 2018

osha
3599 d853 500
Reposted fromhagis hagis viaritterohnepferd ritterohnepferd

January 13 2018

osha
6033 ee11 500
Reposted fromzciach zciach viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

December 24 2017

osha
5896 77a3
Reposted fromkjuik kjuik vialoki loki
osha
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
osha
Reposted frominzynier inzynier viarichardth richardth
3124 3816
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viarichardth richardth
osha
3523 bda0
Reposted fromblank-page blank-page viaMrCoffe MrCoffe

December 18 2017

osha
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo

December 05 2017

osha
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viahollygrove hollygrove
osha
7347 145e 500
Reposted fromLightStepToNowhere LightStepToNowhere viaebis ebis

December 03 2017

osha
5162 e41a 500

November 28 2017

osha
5054 8a9c 500

Green Ripper
Reposted fromEmisja Emisja viagaiqus gaiqus

November 25 2017

osha
8148 78f1 500
Reposted fromtfu tfu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl