Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

osha
8413 7aff 500
Reposted fromsiara siara viazuuz zuuz

August 29 2017

osha
-_-'
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viairmelin irmelin
8269 a0df 500
Reposted fromcuty cuty vianiedoskonalosc niedoskonalosc

August 13 2017

osha
4277 f6ac 500
Reposted fromfungi fungi viakapitandziwny kapitandziwny

August 10 2017

osha
8184 b39b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaflaus flaus
osha

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo

August 05 2017

osha
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaAinsworthCass AinsworthCass

July 28 2017

osha

July 24 2017

osha
7499 4356
Reposted fromtfu tfu viakerio kerio
osha
4064 5790 500
Reposted fromsebazet sebazet viakazikova kazikova
osha

July 15 2017

osha
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viasomebodytolove somebodytolove

July 08 2017

osha
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapierot pierot

July 07 2017

osha
1084 c4f6 500
Reposted frommeem meem viaandzxa89 andzxa89
osha
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viakruemelmonster kruemelmonster

July 04 2017

osha
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viaAinsworthCass AinsworthCass

June 28 2017

osha
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viakociolek kociolek
Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
— Stanislaw Jerzy Lec

(via coffeeforthemoon)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialexxie lexxie
osha

June 20 2017

osha
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl